THE DEBATERS 2021 Trận 3 | Bãi bỏ hệ thống phân loại theo nhà tại trường Hogwarts?